Iepazīsties, Latvijas Stāstnieku asociācija!

Stāstniecības tradīciju saglabāšana straujajā tehnoloģiju un mārketinga laikmetā ar katru gadu rada aizvien jaunus izaicinājumus arī Latvijā, jo vārdi stāsts un stāstnieks tiek lietoti daudz un dažādos kontekstos, reizēm uzsverot šī vārda saistību ar modes vai mārketinga aktualitātēm un īpašo ietekmi uz potenciālo klientu. 

Lai veicinātu stāstniecības tradīciju kvalitatīvu pārmantošanu Latvijas kultūrtelpā, pēc iespējas saglabājot pārmantoto mutvārdu formu, vēstījumu un izceltu tradīcijas dinamiku mūsdienu vidē, pirmās Latvijas stāstnieku konferences laikā tika attīstīta ideja par Latvijas Stāstnieku asociācijas dibināšanu. Latvijas Stāstnieku asociācijas pamatideja ir būt par apvienojošu organizāciju nozares aktīvistiem, lai sekmētu stāstniecības tradīciju saglabāšanu, atpazīstamību un uzturētāja prestižu sabiedrībā, veidojot kvalitatīvu priekšstatu par šīs mutvārdu tradīcijas formām Latvijā un sekmējot to atpazīstamību starptautiski. 

Asociācija ir stāstniecības tradīcijas koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas sekmē stāstniecības tradīciju vienmērīgu saglabāšanu, atpazīstamību un iedzīvināšanu sabiedrībā, kā arī tās uzturētāju un pārmantotāju sadarbību, viņu neformālo izglītību, savstarpēju pieredzes un zināšanu apmaiņu Latvijā un starptautiskā vidē. 

 Latvijas Stāstnieku asociācijas statūti pieejami šeit. Informatīvs materiāls par Latvijas Stāstnieku asociāciju.

Asociācija ir atvērta, un tai var pievienoties jebkurš individuāls stāstnieks vai institūcija, rakstiski pamatojot vēlmi un iespējas darboties stāstniecības tradīciju aktualizēšanā!

Pieteikuma anketa individuāliem biedriem.Pieteikuma anketa juridiskām personām. Pieteikuma anketas sūtāmas uz e-pastu stastnieki@gmail.com!  

Adrese: 

Ezeri 6, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921

Tālrunis: +371 26522141, +371 29872017

E - pasts: stastnieki@gmail.com

REKVIZĪTI: 

Reģ. Nr.:

40008270898

Banka:

AS "SEB Banka" Bauskas filiāle

Kods:

 UNLALV2X

Konta Nr.:

LV34UNLA0055001027396


 .